Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 11. mája 2006

Ak budeš počítať neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí? Byť „in“ znamená byť človekom s dobrým imidžom. Biblia – 2. list Jánov nastoľuje iné dôrazy: Vo svetle Písma sme „in“, keď sa stávame ľuďmi lásky a pravdy. Jedno nemôže ísť na úkor druhého. Je to práve tak nemysliteľné, ako keby povedal manžel manželke: „Milujem ťa, ale vôbec ti neverím.“ Taký vzťah nemá budúcnosť. Perspektívou, pravdaže, nie je ani vzťah, v ktorom sú síce ľudia k sebe pravdiví, ale niet medzi nimi vzájomnej lásky, ochoty k zmiereniu a odpúšťaniu. Láska ani pravda nie sú čímsi statickým. Pravda nie je len správnou teóriou, ale tým, v čom sme nabádaní chodiť, čo máme nanovo objavovať, spoznávať v konkrétnych situáciách. Nie sme majiteľmi pravdy, ale jej nasledovníkmi; čo neznamená nič menšie, ako nasledovať Ježiša. On hovorí: „Ja som pravda“ (J 14,6). Ak sa chceme stávať ľuďmi pravdy, ide o poctivé vyrovnávanie sa s otázkou: „Čo by v mojej, našej, situácii robil Ježiš?“ Podobne láska chce byť nami prakticky žitá, nanovo dosvedčovaná zachovávaním Ježišových prikázaní (por. J 13,34). Chceme byť „in“? – Stávajme sa i dnes ľuďmi lásky a pravdy!