Slovak Czech English German Polish

Piatok, 12. mája 2006

Nech sa raduje srdce tých, čo Hospodina hľadajú! Niekto múdro povedal, že dnes už nie je problémom iba to, že nekonáme dobre, ale omnoho väčším problémom je, že dobro od zla už nedokážeme rozlíšiť. To falošné – vedúce na scestie, k nám neprichádza len cez tie mediálne programy, ktoré sú zjavne vulgárne a nemravné. Prichádza k nám oveľa nenápadnejšie a „elegantnejšie“. Napríklad cez takú ekuménu, ktorá myšlienku jednoty nadraďuje nad Kristovu pravdu. Alebo cez ideu pokoja v cirkvi, ktorým sa mieni zakryť to, čo by nás malo znepokojovať, páliť, viesť k pokániu. Na Ježišovi - Jeho spôsobe života - aj pohan Pilát rozpoznal, že zosobňuje pravú ľudskosť (J 19,5b). Preto Ježišov spôsob života - pravda Písma Svätého, ktorá nám Ho predstavuje - je jedinou spoľahlivou smernicou na ceste kresťanskej viery. – Je „lakmusovým papierikom“, ktorým sa testuje, čo je pravé (pravdivé) a čo falošné. Zachádzať ďalej od Krista, Jeho učenia, nie je pokrok, ale vzďaľovanie sa od Boha. Aby sme nezablúdili a v naivnej láske a dôverčivosti neprijímali aj to, čo nie je pokrmom, ale iba lahodne vyzerajúcou návnadou! Solídne poznávanie Biblie ani dnes nestráca na aktuálnosti. Za vzor nám môžu slúžiť veriaci v Berii, ktorí „veľmi ochotne prijímali Slovo“, no tiež „každý deň skúmali Písma, či je skutočne tak“ (Sk 17,11). Držať sa Kristovho učenia dosvedčeného Písmom, je spoľahlivý recept na rozlišovanie medzi pravým a falošným.