Slovak Czech English German Polish

Sobota, 13. mája 2006

Vráť sa, ó Hospodine! Dokedy…? Zmiluj sa nad svojimi sluhami! Každý pokrstený je povolaný reprezentovať, sprítomňovať Krista v tomto svete. Je poverený hovoriť a počínať si tak, aby sa na jeho žití čo najviac odrážal Ježišov charakter. Iste, zostávame nedokonalými ľuďmi odkázanými na Božie zľutovanie. Predsa však v dobrom i v zlom – v našej láske k ľuďom i v hodnotení našich zlyhaní a previnení, máme byť pravdiví. Pravdivosť nášho života, chodenie v pravde – čiže verné pridŕžanie sa Krista je to, čo pôsobí radosť ľuďom, ktorí nám zvestovali Božie Slovo (3J 3b.4). Krista sprítomňujeme aj našou otvorenosťou k iným. Tým, že nasledujeme postoj Ježiša ako služobníka; tým, že sme ochotní otvoriť iným srdcia i príbytky. Pohostinnosť je silným svedectvom o pravdivosti života jednotlivých kresťanov i cirkevných zborov. Dbajme, aby sa nevytrácala, aby sme „nehľadali len svoje, ale to, čo je Kristovo Ježišovo“ (F 2,21). To, ako sa správame k blížnym – tiež naša pohostinnosť - prezrádza, či sú pre nás ľudia len prostriedkami, ktoré sebecky využívame vo svoj prospech alebo jedinečné Božie stvorenia.