Slovak Czech English German Polish

Utorok, 23. mája 2006

Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako my Teba očakávame! Ísť nerovnou cestou prináša zbytočnú námahu. Ten, kto nejde priamo, okrem námahy vnáša do cesty chaos. Ľahko sa stáva, že všímajúc si zbytočnosti, odbiehame z trasy a môže sa stať, že zablúdime a do cieľa nedôjdeme. Žiaľ, nestáva sa to iba v turistike, ale aj na ceste nasledovania Krista. Dejiny cirkvi, vznik rôznych siekt sú toho dôkazom. Najväčšou tragédiou je, keď sa na krivú cestu púšťajú vedúci predstavitelia cirkvi. Aj v prvotnej cirkvi sa vyskytol podobný problém. Peter, autorita rannej cirkvi, opúšťa priamu cestu milosti, vnášajúc do nej prvky zákona. Nie žeby sám bol o tom bytostne presvedčený (inak by sa s Pavlom nebol dohodol G 2,9), ale nechcel medzi kresťanmi zo židovstva zle vyzerať. Čo vtedy v cirkvi robiť? Mlčky sa prizerať? Možno kritizovať predstavených poukazujúc na ich omyly? Hoci Pavol vedie veriacich k úcte voči predstaviteľom cirkvi (1Tim 5,17-19), predsa nepozná akúsi cirkevnú „poslaneckú imunitu“. Je potrebné postaviť sa zlu na odpor a zabrániť šíreniu nepravdy. Pavol kritizuje Petrovo pokrytectvo. Vie, že v tomto prípade mlčať znamená napomáhať šíreniu zlej veci. Veď, ak autorita cirkvi koná zle, môže ku konaniu zlej veci ovplyvniť široké masy veriacich. Pavol to videl hneď u svojho spolupracovníka Barnabáša (v. 13). Rešpekt pred Bohom musí byť väčší ako pred ľudskou autoritou. Pavol však nezavádza rebelantstvo v cirkvi. Nevyužíva Petrov poklesok chtiac seba vyzdvihnúť na piedestál. Nekoná poza chrbát, ale otvorene a osobne konfrontuje vzniknutý problém (v. 11). Ide predsa o pravdu evanjelia a nie o osobný spor. Preto je vždy nevyhnutné vysvetliť svoj postoj a pochopenie pravdy evanjelia. Najlepšie osobne a tvárou v tvár. Pavlovým vysvetlením základnej pravdy evanjelia (ospravedlnenia skrze vieru v Krista) sa vytráca zo sporu akákoľvek osobná zaujatosť, čo iste pomohlo spor riešiť. Takýto postoj dokážu zaujať však iba ľudia, ktorí sa snažia žiť Bohu a preto s Pavlom vyznávajú - „už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus“. Čím viac Krista v nás i v našej cirkvi, tým menej osobne zaujatých sporov. Riešením je: choďme rovnou cestou za pravdou evanjelia!