Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 29. mája 2006

Všetko, čo sa páči Hospodinovi, činí na nebi aj na zemi, v moriach a všetkých hlbinách. Existujú dva druhy závislosti: pozitívna a negatívna. Negatívna závislosť je závislosť na veciach – na peniazoch, drogách a pod. Alebo závislosť na ľuďoch, či už vonkajšia – otrokárstvo, alebo vnútorná – psychická. Alebo závislosť na zle: „Každý, kto hreší, je otrokom hriechu“ – povedal Pán Ježiš. A bolo by možné uviesť množstvo ďalších negatívnych závislostí. Na druhej strane existuje jediná pozitívna závislosť – a to je závislosť na Bohu. Apoštol Pavol sa na mnohých miestach označuje ako „otrok Ježiša Krista“. Biblia označuje túto závislosť ešte iným pojmom. „Synovstvo“. Teda závislosť dieťaťa na rodičovi. Aby mohlo dieťa rásť a rozvíjať sa, potrebuje dobrého rodiča. My máme nebeského Otca, ktorý nás miluje, stará sa o nás, ktorému na nás záleží, ktorý nás vedie a vychováva, ktorý nám v Ježišovi Kristovi odpúšťa naše zlyhania a prijíma nás vždy znova do svojho náručia. A tak môžeme volať: „Otče náš...“ A dnes, aj ty.