Slovak Czech English German Polish

Piatok, 02. júna 2006

S jasotom spievali chválu Hospodinovi: Lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosrdenstvo. Existujú dve možnosti, ako môžeme formovať svoj život. Apoštol Pavol ich označuje ako život podľa ducha a život podľa tela. Alebo by sme mohli povedať: život s Kristom alebo život bez Krista. Sú to dve možnosti, ktoré sú nezlučiteľné, ktoré sa nedajú kombinovať. Buď – alebo. Biblia na mnohých miestach hovorí o týchto dvoch možnostiach a o dôležitosti voľby. „Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život...“ (5M 30,19); „Ajhľa, ja kladiem pred vás cestu života a cestu smrti“ (Jer 21,8); Vchádzajte tesnou bránou; lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia... ale do života vedie tesná brána a úzka cesta...“ (Mt 7,13.14). Podľa toho, ktorý spôsob života si zvolíme, také ovocie v živote prinášame: zlé ovocie tela (G 5,19-21) alebo dobré ovocie Ducha (G 5,22.23). Nie vonkajšia príslušnosť k cirkvi je rozhodujúca, ale vnútorné spojenie s Ježišom Kristom. On povedal: „Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia.“