Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 05. júna 2006

Milosť Hospodinova je od vekov až na veky nad tými, ktorí sa Ho boja a Jeho spravodlivosť aj na detných deťoch, na tých, čo Jemu zmluvu zachovávajú. Viac pravdivosti? Viac pevnej barly pastiera, ktorá podopiera, aby ľudia nepodliehali zmätku a panike a cítili istotu aj v pohnutých časoch? Ak áno, kde hľadať spôsob, ako stav zlepšiť? Samozrejme, v Božom Slove. A to hovorí, že zbor nemôže ležať na jedinom človeku, pretože Pán ustanovil jedných za apoštolov a iných do služby pastierov a zasa iných do ďalších služieb. Práve kvôli slovíčku „iných“ máme v zbore okrem farára aj dozorcu, či presbyterov, ktorí sa majú starať o duchovný život v zbore. Je na nich, aby spoznávali svoje obdarovania a podľa nich slúžili stovkám ľudí, z ktorých každý práve potrebuje „rásť v inom ohľade“, čo je možné pod vedením rôznych ľudí s rôznymi obdarovaniami. Sú totiž chvíle, keď nás musí napríklad evanjelista učiť svojim životom o milosti a láske a sú chvíle, keď potrebujeme učiteľa, skrze ktorého sa staneme spoľahlivejšími v zákone. Zodpovednosť vyučovať však nemajú iba presbyteri, pretože „každému je daný prejav Ducha na všeobecný úžitok“ (1K 12,7), teda každý by sa mal dožadovať u brata farára, aby mu pomohol využiť schopnosti. A čo je najdôležitejšie - sme hlavne žiaci a až potom učitelia. Viac, ako vyučovať, potrebujeme byť vyučovaní, preto vyhľadávajme ľudí, ktorí nás povedú.