Slovak Czech English German Polish

Sobota, 17. júna 2006

Hospodin sa znova bude radovať z teba tebe k dobru, ako sa radoval z tvojich otcov. Jeruzalemský chrám bol výlučne židovskou budovou, kam mali všetci pohania zakázaný vstup pod hrozbou usmrtenia. Teraz sú však pohania nielen vpustení dnu, ale sami sa stávajú stavebnými prvkami Božieho chrámu. A keďže jednou z funkcií uholného kameňa bolo spájať steny dohromady, je možné, že Pavol tu používa tento obraz na to, aby poukázal na Krista ako na kľúč k solidarite medzi dvoma predtým nezmieriteľnými ľudskými skupinami: židmi a pohanmi. Tam, kde prichádza Kristus, kde Mu ľudia dovolia vstúpiť do ich stredu, tam sú zbúrané múry odcudzenia. Modlime sa za to, aby v našich rodinách, spoločenstvách, zboroch, v celej cirkvi, prestali ľudia stavať na svojich vlastných záujmoch a egoizme a postavili svoju budúcnosť na Kristovi.