Slovak Czech English German Polish

Sobota, 01. júla 2006

Vpravde dobrý je Boh k Izraelovi, k tým, čo sú čistého srdca. Vďaka Bohu dnes sa už v našich končinách s pojmom otroci stretneme len veľmi málo a ak, tak len v súvislosti s nejakou trestnou činnosťou. Akoby mi však pojem „otrok“ chcel povedať niečo o štvrtom pilieri pre kresťanskú domácnosť a tým je: služba. Služba v rámci rodiny a služba aj mimo rodinného spoločenstva. Dnes sa na túto skutočnosť zabúda. Pán Ježiš tiež prišiel, aby slúžil nám a tak ho máme aj my napodobňovať aj v rodine. Navzájom si pomáhať a hľadať riešenia pre problémy. Ak si nedokážeme v rámci rodiny slúžiť jeden druhému, tak nedokážeme vytvoriť ani kresťanskú domácnosť. Rodina by sa tiež nemala izolovať od okolia. Mali by sme hľadať možnosti ako so svojim okolím vytvárať prostredie porozumenia a lásky. Slúžiť iným, to je to, čím sa rodina buduje a čím rastie. Kresťanská domácnosť získava tým, že sa neuzatvára. Naopak, je otvorená pre svoje okolie. Môže prijímať službu iných, ale aj sama slúži. Služba je totiž ten štvrtý pilier, o ktorom asi chcel niečo povedať aj apoštol Pavol, keď spomínal službu otrokov vo vtedajšej dobe. Božie Slovo hovorí celkom jednoznačne: „Jedni druhých bremená znášajte a tak naplníte Kristov Zákon.“ Ponuka nám bola daná, každému bez rozdielu prijímania osôb. Nuž a, čo s ňou urobíme, je už na každom z nás. Niekto musí začať s „prestavbou“ možno od základov, iný potrebuje dostavať, ďalší by mal takto začať, ale každý by sa mal podieľať na tom, aby sa z jeho domácnosti stávala kresťanská domácnosť. Pochopiteľne s Božou pomocou a v sile Ducha Svätého.