Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 03. júla 2006

Keď som mlčal, práchniveli mi kosti. … Lebo dňom i nocou ťažko doliehala na mňa Tvoja ruka. Vtedy som ti vyznal svoj hriech. Na nezainteresovaného človeka môže pôsobiť výzva obliecť sa do Božej výzbroje militantne. Vždy znova sa vynárajú historické zlyhania tých kresťanov, ktorí 6. kapitolu listu Efezským chápali doslovne a na obranu evanjelia sa chopili zbraní. Apoštol Pavol však nemal v úmysle meniť kresťanov na križiacke vojsko. Jeho reč je v tomto texte čisto obrazná. Hovorí o duchovnej výzbroji veriacich, bez ktorej nemôžu obstáť. Uniforma vojaka sa odlišuje od ostatných ľudí. Tak sa má aj kresťan odlišovať od svojho okolia, ktoré nie je veriace. Kresťan má na seba zobrať celú výzbroj Božiu, ktorá hneď na prvý pohľad vypovedá o jeho viere v Pána Ježiša Krista. Ježiš neprišiel s hrubou svetskou mocou, ale Jeho jedinou zbraňou sa stal golgotský kríž. Kto bojuje v Ježišovej zbroji, ten sa zriekol svetských zbraní a bojov. Prejavom pripravenosti na duchovný zápas so silami zla a temnosti je pravda stelesnená v Ježišovi. On dáva zmysel všetkému. Jeho spravodlivosť, do ktorej nás zaodieva, je tým nepriestrelným duchovným pancierom, ktorý chráni pred zbraňami zla. Každý ozbrojenec musí rátať aj s útokmi a vedieť ich odvrátiť. Štítom, ktorý chráni Ježišových učeníkov, je pevná viera v Neho, v Jeho vzkriesenie. Ako meč Ducha Svätého nám slúži Slovo Božie, ktoré je ostrejšie ako ostrý dvojsečný meč, keď oddelí v srdci poslucháčov všetko, čo im bráni vo viere v Ježiša Krista.