Slovak Czech English German Polish

Piatok, 07. júla 2006

Vraví Hospodin: Hovoríte: Daromné je slúžiť Bohu! Aký je zisk z toho, že zachovávame Jeho nariadenia? Slovo tradícia v nás väčšinou vyvoláva negatívne predstavy a automatické odmietanie. Keď myslíme na utrpenie Pána Ježiša, máme pred sebou obraz pokryteckých farizejov a zákonníkov, ktorí sa navonok odvolávali na tradíciu. Ježišovo ukrižovanie zdôvodňovali prekrúcaním Mojžišovho Zákona. Dokonca aj Judáš bol vychovaný v tejto tradícii. No ani naše vlastné skúsenosti so skostnatenou a nesprávne chápanou tradíciou v cirkvi nie sú práve najlepšie. Preto niekedy musíme vystúpiť proti ľudským zvykom, ktoré neraz priam bránia moderným ľuďom, ktorí tradíciu nepoznajú, zaradiť sa do spoločenstva. Na druhej strane praktické skúsenosti neraz dokazujú prekvapivú skutočnosť, že mnohé správne a na biblickom učení spočívajúce tradície nielenže nie sú škodlivé, ale v mnohom i užitočné. Je pre nás vždy znova a znova prekvapením, keď zisťujeme, že ľudia, ktorí nereagujú na rôzne misijné výzvy, prijímajú aj naoko zložité obrady a tradície, snažia sa ich dodržať a tým sa dostávajú pod životodárny vplyv Božieho Slova a sviatostí, ktoré na nich môžu pôsobiť. To, čo spočiatku vykonávajú len z pocitu náboženskej povinnosti a vernosti tradícii predkov, stáva sa postupne neoddeliteľnou súčasťou ich života. Tradícia predivne zasiahla do ich života a zmenila ho. V súčasnosti je čoraz častejšie odmietaná akákoľvek manipulácia s názormi a postojmi ľudí. Preto mnohí odmietajú aj tradíciu v strachu pred stratou schopnosti vlastného rozhodovania. Chápu ju ako diktát, ktorý im neospravedlniteľne zasahuje do života. Kde človek prijíma akékoľvek zvyky, tradície a zásady len z povinnosti, či zo solidarity k blízkym, tam sa to môže skutočne stať. Príbeh Moábky Rút však upozorňuje aj na životodarnú schopnosť správne pochopenej a prijímanej tradície. Dnes sú nám už veľmi vzdialené zvyklosti opísané v súvislosti s Rút. Táto žena sa nepodriaďovala Tóre a tradíciám Noéminho ľudu len z povinnosti, či zo slušnosti. Ona sama sa na začiatku slobodne a dobrovoľne rozhodla zadosťučiniť aj zvyklostiam a pravidlám, ktorými sa riadila jej svokra sa nehanbime a nebojme rozosievať okolo seba krásu a lásku všetkými a jej ľud. Ona sama prosila o možnosť pripojiť sa k Božiemu ľudu, ktorého Boh by sa stal aj jej Bohom.