Slovak Czech English German Polish

Sobota, 08. júla 2006

Hospodin, Boh nebies,... sám pošle pred tebou anjela. Je až alarmujúce, čomu všetkému údajne veria moderní ľudia. Rozmáhajú sa rozličné povery, zostavujú zložité horoskopy, pôvodne pohanské kulty sa zaodievajú do nového rúcha. Živnou pôdou pre ne sa stáva odveká túžba poznať osud a skrytú budúcnosť. Len Božie Slovo sa dostáva akosi bokom aj v živote kresťanov, hoci práve ono jediné dáva spoznať pravdu, ktorá vyslobodzuje. O to zreteľnejšie sa nám v dnešnej dobe prihovára posolstvo príbehu moábskej ženy, ktorá sa zrieka svojho pohanského zmýšľania a verí, že jej osud je v rukách Hospodinových. Neochvejná istota starozmluvného človeka v moc Toho, ktorý stvoril nebo a zem, má dosah na celý ľudský život. Nič sa v ňom nedeje a nemôže diať náhodne a nezmyselne. Ešte aj to najťažšie utrpenie, akým je strata najbližších, pomáha preniesť viera. Len ona dáva silu a odvahu vydať sa do cudzieho kraja s odhodlaním slúžiť Hospodinovi a stať sa súčasťou Jeho ľudu. Posolstvo knihy Rút je veľmi jasné. Odmieta akékoľvek relativizovanie zákonitostí viery. Kto verí, ten sa už nesmie cítiť opustený a sám na tomto svete. Aj v tých najťažších otázkach a rozhodnutiach má mať istotu o Božom vedení. Jednotlivé okolnosti života nepovažuje za nepodstatné a náhodné, ale snaží sa v nich objaviť skrytý Boží zámer. Je úžasné, že viera dáva človeku poznanie nesmiernej ceny a dôležitostí každého ľudského osudu. Hospodinovi záleží na každom človeku a predivne riadi kroky všetkých, ktorí na Neho očakávajú a volajú k nemu. Nemusia sa preto báť, ale smú kráčať s istotou. Rút má v dejinách spásy mimoriadne postavenie. Veď práve jej bola daná milosť stať sa súčasťou rodokmeňa kráľa Dávida, z ktorého sa narodil Spasiteľ celého sveta – Pán Ježiš Kristus. Jej syn Óbéd bol starým otcom kráľa Dávida, teda otcom Izaja. Akou výsadou je pre nás, že aj my sa smieme nazývať Božími dietkami a skrze Jeho obeť na kríži veriť, že aj nás Pán Ježiš svojím vzkriesením z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej. (1Pt 1,3)