Slovak Czech English German Polish

Utorok, 11. júla 2006

Ja som ťa sformoval, si mojím sluhom, Izrael, nepadneš u mňa do zabudnutia. Žiaden múdry lekár nelieči vred prelepenou náplasťou, ale energickým rezom a vytlačením hnisu. Pán Ježiš ako najlepší Lekár skalpelom svojho Slova odhaľuje hriešny život Samaritánky, lebo vie, že len tak jej môže pomôcť k zmene života. Žiadna operácia nie je bez bolesti. Nepoznáme pravú príčinu striedania mužov tejto ženy, nie je pravdepodobné päťnásobné ovdovenie, skôr išlo o jej nespratnosť. Ako Samaritánka však musela poznať Božie prikázanie, lebo Samaritáni prijali päť kníh Mojžišových. Odhalenie jej viny je nepríjemné, preto zahovára svoj problém nastolením iného predmetu rozhovoru: „Kde treba Pána Boha uctievať, na hore Garizim, alebo v Jeruzaleme?“ Pán Ježiš sa únikom ženy nedá pomýliť a vedie ju k podstate, k vzývaniu Boha „v Duchu a v pravde“. Len Duch Svätý nás vedie do pravdy, len On strháva našu masku a odhaľuje našu biedu a dáva túžbu po Božom odpustení a očistení. Toto očistenie umožní Kristova obeť na kríži, ktorá sa vtedy už črtala na obzore. Áno, Spasiteľ je už tu. „Ja som to, ktorý rozprávam s tebou“. Záchranca je na dosah, záleží len na každom človeku, či sa dá zachrániť. Aj ten najväčší hriešnik tu má ešte šancu záchrany. Dajme sa zachrániť a ponúkajme túto záchranu aj iným.