Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 06. augusta 2006

Vylejem vody na smädnú pôdu a bystriny na suchú zem, vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvoju mlaď. Naň útočia všetci naši nepriatelia: diabol, hriech a smrť. Ničia našu morálku a potom nás obviňujú, že keďže sme takí a onakí, nemôžeme prísť k Bohu. Áno, je ťažké nedopúšťať sa hriechu, ktorý spoločnosť všeobecne prijíma. A je ťažké s hriechom prísť k Bohu. Boh nás však chce ochrániť pred zraneniami, ktoré by sme spôsobovali sami sebe aj ostatným. Preto nám ponúka, že nás – našu samotu a naše túžby – naplní sebou samým. „Telo však nie je pre smilstvo, lež pre Pána a Pán pre telo.“ Preto je tu dnešný deň – nedeľa, aby sme v tomto boji získali silu. Ako kresťania máme síce slobodu stať sa čímkoľvek pre Boha, nie sme však slobodní od Boha. Keď sme sa stali kresťanmi, do nášho života vstúpil Duch Svätý a teraz žije v nás. Preto „celý náš človek“ patrí Tomu, ktorý nás tak draho vykúpil. Bohu, Ježišovi Kristovi.