Slovak Czech English German Polish

Sobota, 19. augusta 2006

Ľuďom i zvieratám pomáhaš, Hospodine! „Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril Boh skrze prorokov, na sklonku týchto dní prehovoril vo svojom Synovi...“, čítame na začiatku listu Židom. Pri čítaní Starej Zmluvy sa skutočne stretávame s rozličnými ľudskými predstavami o Bohu. Najzreteľnejšie sa však Boh zjavil v Ježišovi. Tak to zaznamenal aj Ján 1,18. Hoci sa to zdá samozrejmé, dodnes to nie je celkom jasné. Mnohí ľudia sa ani dnes nevedia vyznať v tom, kto a aký je Boh. Duch Svätý tlmočí u Jána 14,9 Ježišove slová: „Kto mňa videl, videl Otca.“ Tak nás to naučil Martin Luther v Malom katechizme: „Verím, že Ježiš Kristus, pravý Boh od Boha Otca splodený a pravý človek, z Márie Panny narodený je mojim Pánom.“ Dôkazom toho, že v Ježišovi je prítomný Boh, boli skutky, ktoré činil. Poznámka pre tých, ktorí Ježiša hľadajú dnes, je v záverečných veršoch. Ježiš odišiel na miesto, kde Ján spočiatku krstil a zostal tam. Dnes je to miesto predovšetkým v Jeho cirkvi, ktorá krstí a tak Mu pripravuje cestu k ľuďom. On je skutočne prítomný a žije v tých a skrze tých, ktorí Ho prijímajú. Tak to porozumel aj apoštol Pavol Gal 2,19-20... žijem vo viere v Syna Božieho.