Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 21. augusta 2006

Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý! Hovorí sa, že Božie mlyny melú pomaly, ale iste. Pán Boh nás svojim Slovom upozorňuje, volá, radí nám, ako máme konať, ako sa správať, čo hovoriť. Tak napomínal aj Saula. Prostredníctvom Samuela mu bol Pomocníkom a Radcom. Božie Slovo, ktoré mu zvestoval, ho mohlo zachrániť. On však nehľadal a nedbal na radu Hospodinovu. Viera sa prejavuje v poslušnosti. Kde niet poslušnosti, tam niet ani viery. Tam je viera mŕtva a mŕtva viera nie je vierou. Kde nie je viera, tam nie je ani život. Tam je človek vydaný napospas vlastným hriechom, ktoré ho privedú do záhuby. Aj dnešný deň nám bol darovaný, aby sme verili v Pána Ježiša Krista. Aby sme sa Ho vierou držali, Jeho Slovo poslúchali a dali sa očistiť Jeho krvou, ktorú za nás vylial. Aby sme tak v Ňom mali odpustenie a život. Prijmime v dnešný deň napomínania a rady Božieho Slova, riaďme sa Ním a nie sebou a budeme zachránení pre večný život!