Slovak Czech English German Polish

Streda, 23. augusta 2006

Boh mu (Šalamúnovi) riekol: Žiadaj si, čo ti mám dať! Šalamún odpovedal: Daj svojmu sluhovi poslušné srdce. Máme sa Pána Boha báť a milovať Ho. Tieto dve veci by mali byť v našom srdci v rovnováhe. Láska k Hospodinovi viedla Dávida a jeho ľud k obrovskej radosti, ktorú neváhal vyjadriť tancom, piesňami a hlasnou hudbou. Tak sa tešili, až zabudli na rozvážnosť a úctu voči Bohu, ktorá je predovšetkým v zachovávaní Jeho Slova, a preto sa prenášanie truhly Hospodinovej skončilo smrťou Uzzú. Ani my by sme nemali zabúdať, že Pán Boh nie je náš kamarát, ale Svätý Boh a Sudca, ktorému musíme zachovávať úctu a byť pred Ním pokorní. Je to ako dve strany tej istej mince. Sme ospravedlnení, ale kým žijeme, sme aj hriešni. Bengt Pleijel píše, že náš život sa odohráva medzi krížom a trónom. A tak náš život charakterizuje bázeň a radosť.