Slovak Czech English German Polish

Piatok, 25. augusta 2006

Vylievala som si dušu pred Hospodinom. Dávid organizuje prevoz truhly Hospodinovej do Jeruzalema druhý raz. Teraz sa to snaží urobiť podľa Božej Zmluvy. Povolal kňazov a levítov a povedal im, aby sa posvätili a vyniesli truhlu na miesto, ktoré pre ňu pripravil. Levíti ju potom niesli podľa Slova Hospodinovho. Tento raz sa to podarilo. Aj my sa niekedy v živote nazdávame, že to alebo ono by bolo dobré urobiť tak a tak bez toho, aby sme poslúchli Božie Slovo. Možno sa nám zdá, že doba je iná a Slovo Božie staré. Slovo Božie je však večné a platné. Kto sa ním riadi, nebude zahanbený. Toho cestu korunuje Pán Boh úspechom a srdce mu naplní radosťou. Boh je Bohom poriadku, nezabúdajme na to! Držme sa Božieho Slova a radujme sa z toho! Nech nás neodradí ani to, že nás všetci nepochopia!