Slovak Czech English German Polish

Sobota, 26. augusta 2006

Nedovoľ môjmu srdcu prikloniť sa k zlému. Truhla Zmluvy bola viditeľným znamením a zárukou Božej prítomnosti a Jeho pomoci. Preto sa Boží ľud, na čele s Dávidom, veľmi tešil, že bola uprostred nich. Slávili slávnosť spoločenstva, pri ktorom nechýbalo nič z toho, čo bolo dobré. Chválospev, radosť, požehnanie, jedlo a hudba a pripomínanie si veľkých Božích skutkov. Bol to sviatok, ktorý upevňoval a posilňoval vieru a horlivosť v Božích veciach. Aj nám dáva Pán Boh viditeľné znamenia ako záruku svojej prítomnosti a pomoci. Sú to sviatosti krst a Večera Pánova. V nich je prítomné to najlepšie, čo potrebujeme pre život. V nich je prítomný sám Pán Ježiš Kristus so svojimi darmi. Skrze ne chce posilniť našu vieru a horlivosť pre Jeho kráľovstvo. Vážme a ceňme si ich, žime v krste a prichádzajme k Večeri Pánovej s pokorným srdcom, vždy keď máme príležitosť!