Slovak Czech English German Polish

Utorok, 29. augusta 2006

Hospodine, poznáme svoju bezbožnosť a vinu našich otcov. Nezruš svoju zmluvu s nami. Takto podporoval prorok Nátan kráľa Dávida, keď porovnával, akú strechu nad hlavou má on a akú má truhla Zmluvy. Dávid bol presvedčený, že stanový prístrešok nie je dôstojným miestom pre truhlu Zmluvy. Božie plány však boli iné. Boh povolal Dávida, ktorý bol pastierom oviec, aby vládol nad Jeho vyvoleným ľudom, aby zachovával Jeho prikázania a budoval v národe najmä duchovnosť. Boh nám prostredníctvom Ježiša Krista zasľúbil a ponúka svoje kráľovstvo. Chce nás viesť a raz aj priviesť do svojho nebeského príbytku. Preto dobre počúvajme, čo nám Pán Boh hovorí, aké má s nami úmysly, čo od nás žiada! Snažme sa plniť Jeho požiadavky! A čo je tiež veľmi dôležité, nikdy sa nevzdávajme! Aj napriek našej hriešnosti a nedokonalosti Pán iste naše snaženie požehná a bude s nami. Uistenie nám o tom dáva On sám vo svojom Slove na príklade mnohých biblických postáv. Zbabelosť je, keď vieme, čo máme robiť, a nerobíme to.