Slovak Czech English German Polish

Streda, 30. augusta 2006

Potom poznajú, že ja, Hospodin, ich Boh, som s nimi a že oni, dom Izraela, sú mojím ľudom – znie výrok Hospodina, Pána. Pri jednom rozhovore mi raz jedno mladé dievča povedalo, že načo sa má modliť a rozprávať s Bohom, keď o nej všetko vie a dokonale pozná jej život. Modlitbu pokladá za zbytočnú vec a stratu času. Položila som si otázku: Ako to asi vyzerá v rodine tohto dievčaťa? Ona sa nerozpráva so svojimi rodičmi? Sú jej ľahostajní? Modlitba je jediným prostriedkom, ako sa môžeme rozprávať s našim nebeským Otcom. Aj keď o nás všetko vie, pozná dokonale náš život, naše cesty, je veľa toho, čo Mu máme a môžeme povedať. Môžeme Mu priznať svoje viny a prehry, ďakovať za víťazstvá i usmernenia v živote. Deň čo deň môžeme spoznávať, že Hospodin je s nami, drží nás vo svojom náručí, pomáha nám pri dôležitých rozhodnutiach, vedie nás svojou láskou. Pokým žijeme v tejto časnosti je veľmi dôležité, aby sme komunikovali s Bohom, aby sme využívali čas milosti k pokore, pokániu, k zodpovednosti v práci i službe v cirkvi a v cirkevných zboroch. Modlime sa, aby sme vierou nasledovali Ježiša Krista a tak sa pripravovali na večnosť! Lebo pozemský život je prijímacou skúškou do večného života!