Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 03. septembra 2006

Potom sa budú báť mena Hospodinovho od západu a Jeho slávy od východu slnka. Filozof a teológ Tomáš Akvinský sa okrem iného vyznačoval aj skromnosťou, spravodlivosťou a chudobou. Raz sa zúčastnil veľkej cirkevnej slávnosti. Po jej skončení mal byť spoločný obed pre hostí. Akvinský si umýval ruky spolu s vysokým cirkevným hodnostárom. Hodnostár si vyzliekol krásne, zlatom vyšívané rúcho a z rúk skladal drahocenné prstene. Pritom poznamenal: „My dnes máme to, čo apoštoli nemali.“ Akvinský mu však odpovedal: „Áno, my máme to, čo apoštoli nemali, ale nemáme to, čo apoštolovia mali. Nemáme Ducha Svätého, nemáme moc, aby sme ako Ján a Peter mohli povedať chromému od narodenia: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“ Apoštoli mali skutočne možnosť konať divy tam, kde to bolo potrebné. Ich slová a činy pomáhali trpiacim a hriešnym ľuďom. Konali tak, ako konal ich Majster a Pán Ježiš Kristus. Ani apoštoli, ani Pán Ježiš Kristus však nerobili divy preto, aby na základe nich priviedli ľudí k viere, ale aby bol nimi oslávený Otec nebeský. Ich pomoc bola v prvom rade pomocou duchovnou. Keď učeníci komukoľvek počas svojho účinkovania pomohli, tak to bolo iba potvrdením toho, že ich slová sa zhodovali s ich činmi. Celým svojim životom patrili Pánovi Ježišovi Kristovi. Patríš aj ty Ježišovi Kristovi? Svedčí o tom tvoj modlitebný život? Vydávajú o tom svedectvo tvoje skutky lásky? Pociťujú to ľudia, s ktorými žiješ, pracuješ, a ktorí očakávajú tvoju pomoc?