Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 07. septembra 2006

Kto zaopatrí krkavcovi jeho pokrm, keď jeho mláďatá volajú k Bohu a bez potravy bludne poletujú? V Božej škole si nás Vysloboditeľ pripravuje pre službu. Naša služba však môže byť kvalitná iba vtedy, ak plní Boží zámer, ak silu i múdrosť, i lásku čerpáme od Hospodina, aby On bol oslávený vo všetkom. Preto služobník Boží nesmie zanedbávať chvíle so svojím Bohom ani štúdium Biblie, vďakyvzdávanie a velebenie Boha, ani prosby stáť v pravde a byť neustále napĺňaný Božími darmi. Občasné nepravidelné modlitby a neznalosť Písma spôsobujú, že nie sme dobrí služobníci, že nekonáme Božiu vôľu, a teda neprinášame ani dobré ovocie vo vinici Pánovej. Organizujeme mnohé akcie, ale bez Krista! A výsledok? Duchovná bieda zboru i sŕdc. Neraz je príčinou zlyhaní i naša neochota. Zabúdame, že Boh si nás vyvolil, že sme iba nehodné nádoby a bez Božej milosti na nič nie súce? Otec Dávid dáva svojmu synovi Šalamúnovi radu: „Poznaj svojho Otca a slúž Mu celým srdcom a ochotnou dušou.“ My si však neraz prenádhernú výsadu služby zamieňame za nevyhnutnú povinnosť. Takýto postoj srdca Hospodin nikdy nepožehná. Preto často vidíme namiesto radostného služobníka, príťažlivého reprezentanta Krista, nervózneho a unaveného vykonávateľa náboženských povinností. Ježišov príkaz: Choďte a zvestujte evanjelium je jasný a platí pre každého, kto sa člení do Božej rodiny. Nielen kňaz je kňaz! My všetci sme kňazmi a zvestovateľmi Slova.