Slovak Czech English German Polish

Sobota, 16. septembra 2006

Hospodin, náš Boh, je spravodlivý vo všetkých svojich skutkoch, ktoré koná. Chcel by som byť v tom veľkom zástupe, ktorý obetoval Hospodinovi a zišiel sa na slávnosti posvätenia chrámu. Musela to byť veľkolepá slávnosť, keď trvala až sedem dní. Sedem dní obetí, modlitieb a spoločenstva Božieho ľudu. Aký je to rozdiel oproti nám, ktorým je niekedy priveľa aj tá jedna hodinka raz za týždeň v spoločenstve Božieho ľudu. Koľkokrát aj sviatky ledva pretrpíme tešiac sa na ich skončenie. Akosi sa z nás vytráca radosť Božích detí a túžba za všetko dobré oslavovať Hospodina s ostatnými bratmi a sestrami. Dnešné kresťanstvo je často veľmi smutné. Pritom aj my máme mnoho dôvodov na oslavu a svätenie sviatkov. Aj my máme byť z čoho naradostení a nadchnutí, veď Boh pre nás v Pánovi Ježišovi vykonal veľké veci. Kým neveriaci sú často znudení a nemajú dôvod na radosť, kresťan má stále dôvody na oslavu. Oslavujme Boha a radujme sa spolu s našimi blížnymi aj dnešný deň!