Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 01. októbra 2006

Hospodin potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem. Iste viete čo je to dynamit. Toto slovo pochádza z gréckeho slova dynamis a znamená moc. Poznáme moc politickú, hospodársku, moc sily a podobne. Všetky tieto moci stoja v našom príbehu v úžasnom kontraste voči Božej moci. Na jednej strane kráľ Herodes Agripa I. a jeho ničivá moc, na druhej strane Božia moc, ktorá je spásonosná. Boh totiž svoju moc vkladá do evanjelia. Biblia nám nehovorí o tom, že evanjelium obsahuje Božiu moc, ale že evanjelium je Božou mocou. No paradoxom je, že keď toto poviete svojím priateľom, tak vás vysmejú. Nik zo sveta totiž zvesť o Ukrižovanom nepokladá za moc, ale za bláznovstvo a prejav slabosti. Prečo je teda moc Božia zahalená do tajomstva? K Bohu nevedie prirodzená cesta. Preto, aby sme spoznali moc Božiu, musíme mať skúsenosť. Skúsenosť, ktorá nám odpovie na otázky, ktoré brázdia naše vnútro, keď sa pýtame na pravdu a hľadáme, kde by sme našli inú, ako ľudskú odpoveď.