Slovak Czech English German Polish

Piatok, 06. októbra 2006

Chudobnému stojí po pravici, aby ho zachránil pred tými, čo ho súdia. Opäť máme pred sebou správu o kráľovi, ktorý robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi. Pán Boh však chcel napraviť jeho konanie, smerovanie. Preto poslal Jeremiáša, ale aj iných prorokov – poslov, aby ho upozornili na jeho správanie. Kráľ ani ostatní neposlúchli, ba zosmiešňovali Božích poslov, opovrhovali ich slovami a hanobili Božích prorokov. Preto prišiel na nich Hospodinov trest v podobe chaldejského kráľa, ktorý zabil množstvo ľudí, zničil chrám, zrúcal jeruzalemské hradby, zhabal zlato a iný majetok a zvyšok národa odvliekol do zajatia. Opäť sa neposlušnosť kráľa stala osudnou nielen jemu a jeho najbližšiemu okoliu, ale aj celému národu, či náboženstvu. Hospodin však vo svojej láske nezanevrel na svoj ľud. Aj v tejto ťažkej situácii bol so všetkými a staral sa o tých, čo sa Ho pridržiavali. Používal na to svojich prorokov a poslov. Aj nás posiela Pán do sveta. Zvestovať evanjelium, Jeho lásku a starostlivosť. Aj našou úlohou je potešovať ľudí, starať sa o nich v ťažkých situáciách. Nech nám ako príklad slúžia biblickí proroci a poslovia, aby sme aj my boli dobrými Božími poslami.