Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 08. októbra 2006

Hospodin právo miluje. Slovo sluha má jasný význam: je to osoba, ktorá má nad sebou svojho pána. Je od neho úplne závislá. Žije preto, aby plnila jeho príkazy a nariadenia. Tak je to v pozemskom chápaní a praxi. Slovo sluha, v spojení so slovom Hospodin – teda v náboženskom zmysle – však dostáva úplne iný, nový rozmer. Ako Boží sluhovia si uvedomujeme svoju závislosť od Pána Boha. Chceme a môžeme Mu slúžiť tými darmi, ktoré nám dal. Zároveň sme aj slobodní. Slobodní od inej služby a otroctva. Nie sme závislí od tohto sveta, jeho pravidiel a požiadaviek. Sme totiž v Pánovi Ježišovi Kristovi Božími deťmi. Toto vedomie, táto skutočnosť nás premieňa. Mení náš postoj k službe Hospodinovi. Naša služba nie je viac nátlakom, otroctvom. Je to výsada konať to, k čomu nás Pán Boh povoláva. Ešte v jednom sme ako sluhovia – deti živého Boha – iní než pozemskí sluhovia. Sme v očiach svojho Pána vzácni. Žiaden pán by za svojho sluhu nepoložil svoj život. Pán Boh to však urobil. Poslal svojho Syna, aby za nás umrel na kríži, aby sme boli očistení od všetkých svojich hriechov. Sme milované deti, vzácni v Božích očiach, povolaní do spoločenstva so svojim Bohom a poslaní k druhým, aby sme im svietili na cestu života. Toto vedomie nám dáva celkom iný zmysel slovu sluha. Ďakujeme Ti, Pane Bože, že smieme byť tvojimi sluhami – služobníkmi Hospodinovými!