Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 09. októbra 2006

Lebo ako natrvalo budú predo mnou stáť nové nebo a nová zem, ktoré utvorím – znie výrok Hospodinov – tak bude mať stálosť vaše potomstvo a vaše meno. „Dvakrát meraj a raz rež“ je známe príslovie, ktoré však vystihuje to, čo sa stalo na Ahasvérovom dvore. Muž a kráľ v opilosti, vedomý si svojej moci, rozhoduje tak, ako by za iných okolností nerozhodol. To sa však nám, mužom, stáva. Nie je to ospravedlnenie ani výčitka. Cítime sa byť hlavami svojich rodín, pánmi situácie a rozhodnutí. Chceme, aby sa všetko dialo tak, ako sme rozhodli – iným slovom povedané, sme „ješitní“. Ak sa k tomu pridá ešte aj alkohol – sme neznesiteľní. V takej chvíli sa však paradoxne cítime byť silní a všetko zvládajúci. Nie je to tak? Ahasvér prijal - v opilosti ovplyvnený svojimi spoluhodovníkmi - veľmi zlé rozhodnutie, ktoré sa nedalo vrátiť späť. Kráľovná Vaští nebola neposlušná len z rozmaru. Veď ktorej žene by sa páčilo predvádzať sa pred opitou panskou spoločnosťou? Kráľ je však kráľ a jeho rozhodnutia – hoci zlé, platia. A preto, milí moji bratia, manželia, otcovia, dnes sa obraciam predovšetkým na vás, aby ste vo svojom postavení nerobili zlé rozhodnutia a k tomu ovplyvnené niekým, či niečím iným. Veľmi dobre poznáme takú spoločnosť, akú mal Ahasvér. Priatelia pri pive... dokážu narobiť v manželstve a rodine veľmi zlé veci – nepočúvajte ich, ale apoštola Pavla, ktorý vám radí: „Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu“. Efezským 5,25 Okrem tejto zvesti smieme vidieť v tomto texte ešte jednu vec. V zmätku pohanských zábav, zvyklostí, zásad a sporov si Hospodin pripravuje cestu ako zachrániť svoj ľud. Boh sa vždy stará o nás, o naše rodiny, o deti, o všetkých. Ďakujme Mu za to z celého srdca!