Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 12. októbra 2006

Lebo cesty Hospodinove sú priame, spravodliví po nich putujú, priestupníci sa však na nich potknú. Božia láska zachraňuje všetkých. Hámán nenávidel židov. Táto nenávisť nevznikla iba tým, že sa mu Mordochaj odmietol pokloniť, ale mala zrejme hlbšie korene. Tak zosnoval plán, ako Izraelcov vyhladiť z povrchu zemského a nebol to posledný pokus v histórii ľudstva. Tieto pokusy, vopred odkázané na neúspech, opakovali ďalší a ďalší, ktorí nepoznali Božiu lásku. Žiaľ, podarilo sa im mnohých zahubiť. Tam, kde človek nenávidí a nevie milovať, koná zlo. Dokonca si to zlo vie aj obhájiť a zdôvodniť, podobne ako Hámán. Boh však vo svojej láske pripravil plán záchrany. A to nielen izraelského národa, ale všetkých ľudí. Z tohto národa vzišiel Kristus, Mesiáš, Záchranca a Spasiteľ. Boh zasiahol a zachránil nielen Izraelitov, ale aj nás. Aj keď mnohí „Hámánovia“ ešte v nenávisti zasahujú a prinášajú bolesť, strasti a utrpenie do života ľudí, Boh je ten, ktorý hojí rany a dáva nádejnú budúcnosť.