Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 15. októbra 2006

Ak ma budete teraz skutočne poslúchať a zachovávať moju zmluvu, budete mi vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Ako nasledovníci Pána Ježiša Krista máme aj v postoji k ľuďom – bratom a sestrám v cirkevnom zbore, spolupracovníkom v zamestnaní, spolužiakom, susedom mať správny prístup. Aký je ten správny? To nám predkladá Jakub. Neposudzovať podľa toho, kto čo má a kým je. Nevyvyšovať a neponižovať ľudí podľa toho, aký prospech môžeme mať z ich náklonnosti. To je hriech. Hriech nie je menší alebo väčší. My potrebujeme činiť pokánie a obdržať Božiu milosť. Pán Ježiš nám kázal milovať blížneho a to znamená rovnako chudobného ako bohatého. Nie je dobré považovať chudobu za cnosť ani bohatstvo za požehnanie. V jednej piesni mládežníci spievajú: „Pred Bohom raz každý z nás rovný s rovným bude stáť...“ Preto, že toto vieme, mali by sme na to myslieť aj pri stretnutí, či stretnutiach s ľuďmi. Keď ich Boh, náš nebeský Otec, považuje za rovných, o to viac aj my. Ten starý Adam, ktorý je v nás, nás však často privádza k tomu, aby sme sa predsa len pozerali na ľudí nie rovnakými očami. Prosme nášho Pána, aby nám dal rovnakú lásku ku všetkým: Náš nebeský Otče, daj nám tej čistej lásky, ktorá nerobí rozdiely, ale spája nás v jednotu.