Slovak Czech English German Polish

Piatok, 20. októbra 2006

Boh ma učinil plodným v krajine môjho utrpenia. Záver deviatej kapitoly nám vysvetľuje slávenie sviatku Púrím u Židov. Tento sviatok má dlhodobú tradíciu a slávi sa až do súčasnosti. Židia ho slávia ako pripomienku, toho že ich Boh zbavil ich nepriateľov. Púrím sprevádza hodovanie, vzájomné posielanie si darov i darov pre ľudí z chudobnejších vrstiev (v. 22). V kresťanských cirkvách sa sviatok Púrím neslávi. Tento sviatok nám však svojou formou a obsahom pripomína Vianoce a dielo Pána Ježiša Krista. Aj my si na Vianoce dávame rozličné dary. Počas vianočných sviatkov sa tiež stávame štedrejší k tým, ktorí tieto sviatky nemôžu prežiť dôstojne, v teple domova a sýti. Vianoce slávime ako sviatky narodenia Božieho Syna Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš Kristus prijal svoje poslanie od Boha. Zvestoval ľuďom príchod Božieho kráľovstva a oslobodzoval ľudí z otroctva diabla, hriechu a smrti. Bol veľkým služobníkom a učiteľom ľudí rôznych národností, rozličného pohlavia a spoločenského postavenia. Nešlo mu o vlastný prospech, ale o prospech Jeho bratov a sestier (Mt 12, 50). Blížny Mu bol každý, kto potreboval Jeho pomoc. Stal sa obľúbeným u mnohých ľudí. Nasledovali Ho veľké zástupy. Našli sa však aj takí, ktorých zožierala závisť voči Nemu. Šírili o Ňom nepravdivé správy. Napokon sa im podarilo o svojej „pravde“ presvedčiť aj miestodržiteľa a nakoniec Krista obviniť a viesť Jeho proces k odsúdeniu na trest smrti. Krista sa však nezastal ten, ktorý mohol celý proces zvrátiť. Boh -Otec nechal svojho Syna umrieť pre naše vykúpenie. Smrť však nad Ním nezvíťazila. Pán Ježiš Kristus bol vzkriesený a vstúpil k svojmu Otcovi, od ktorého prijal moc na nebi aj na zemi. Paralelu k Jeho konaniu nachádzame v živote a v konaní Ester a Mordochaja. Má konanie Pána Ježiša Krista paralelu aj v konaní a v živote ľudí dnešnej doby? Nachádzame paralelu Kristovho života aj v našich životoch?