Slovak Czech English German Polish

Utorok, 24. októbra 2006

Len v Bohu utíši sa moja duša; od Neho pochádza moja spása. Ján - náš brat – ktorý sa pri Pánovi Ježišovi naučil, aké súženie, i slávu a najmä trpezlivosť obnáša viera, hovorí tu hlavne o mohutnom hlase a Slove osláveného Syna človeka. On sa prihovára k siedmym zborom, teda k plnosti svojej cirkvi, v strede ktorej stojí On sám a jediný. Mocne sa prihovára aj ku všetkým, ktorí v celej tejto cirkvi slúžia, ktorých On drží a nesie vo svojej pravici. Cirkev i služobníkov spravuje svojím Slovom, ktoré vychádza z Jeho úst a je ostrejšie ako dvojsečný meč. Slovo Kristovo je schopné blahoslavene a dostačujúco riadiť cirkev. Nech by sa dialo vo svete čokoľvek, cirkev sa nemá báť. Má prosiť aj sa starať, aby mala vždy vo svojom strede Krista, aby sa služobníci Slova nikdy nevytrhli z Jeho ruky a aby evanjelium Toho, ktorý je prvý a posledný, ktorý má kľúče smrti a podsvetia a je živý naveky, znelo jasne a zreteľne.