Slovak Czech English German Polish

Sobota, 18. novembra 2006

Hospodin mocností určil istý deň proti všetkému, čo je pyšné a vyčnievajúce. Zotrie im každú slzu z očí a smrti už viac nebude, ani smútku, ani plaču, ani bolesti, lebo prvotné veci sa pominuli. Nová nádej, nekonečná radosť pre tých, čo obstoja pri poslednom súde. Nový, večný život v dokonalosti. V stálom spoločenstve so živým Bohom a s Jeho Synom Pánom Ježišom Kristom. Čo viac si ešte kresťan môže priať. Čo má väčšiu cenu ako naveky žiť s Bohom v nebesiach?! Oslobodení od všetkého, čo človek musí prežívať tu na zemi. Bez bolesti, trápení, bez žiaľu, vtedy už bez strachu pred pokušením i smrťou. To bude to nové nebo i nová zem. Dokonalosť chýba nášmu životu, nášmu vzťahu k Bohu i k ľuďom. Chýba nám kvôli pádu, pokušeniam, hriešnosti. Prehodnoťme svoje životy, stupeň svojej viery, aby sme raz obstáli. Neustále sa odovzdávajme Bohu, nech aj nám raz zaznejú slová Pána: „Ja žíznivému zdarma dám z prameňa vody života. Kto zvíťazí, obdrží toto. Budem mu Bohom a on mi bude synom“. Amen.