Slovak Czech English German Polish

Sobota, 25. novembra 2006

Moje je striebro, moje je zlato - znie výrok Hospodina mocností. S očakávaním volajme po prítomnosti nášho Pána. On totiž zasľúbil, že nás nenechá na tomto svete opustených napospas diablovi a už čoskoro príde. Božie zasľúbenia však neplatia pre všetkých a automaticky. Platia len tam, vtedy a pre tých, ktorí im uverili a pre tých, ktorí sa na ne odvolávajú a prosia o ich naplnenie. Platia pre verných učeníkov a pre vernú cirkev schopnú pokánia a odhodlania. Platia len pre verných a vytrvalých modlitebníkov. Každý, kto túži po naplnení Božích zasľúbení má v modlitbe volať k Pánovi s prosbou o Jeho Druhý príchod. S pokáním a novým odhodlaním zachovávajme všetko, čo nám Ježiš Kristus zveril vo svojom evanjeliu. Verne učme tieto pravdy a dávajme dobrý príklad aj iným. Stojme a prosme o Jeho prítomnosť, lebo ak on nebude s nami a Jeho miesto zaujme niekto iný, nebudeme mať nádej večného života – iba ak večného zatratenia.