Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 26. novembra 2006

Dám svojho Ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Radosť, pokoj a blahobyt budú vládnuť v Božom kráľovstve, ktorého obraz zvestuje prorok Izaiáš. Kedy má človek vo svojom živote dôvod k radosti a chvále? No predsa vždy vtedy, keď sa mu vydarí dobrý obchod, čosi mu vyjde, dožije sa akéhosi jubilea... Samozrejme, že myslí pritom na seba. Radosť i chvála – to je predsa jeho prospech, jeho zisk a výhra. Pán Boh však obracia našu pozornosť iným smerom. Preč od našej osoby. Preč od našich obchodov. Pretože On chce svojím konaním obnoviť celý svet. Všemocný Boh totiž zasľúbil – a slovami proroka ohlasuje - že stvorí nové nebo a novú zem. Tam už nebude utrpenie a starosti, s ktorými teraz neustále zápasíme a neraz pri tomto našom boji neodoláme pokušeniam a zlyháme. Už teraz sa môžu veriaci tešiť na svoj budúci život v nebi. Čo však je pre nás omnoho dôležitejšie; že totiž celá naša existencia v Kristovom kráľovstve bude naplnená Jeho prítomnosťou. Boh bude s nami a my s Ním. A práve preto bude toto spoločenstvo veriacich so svojím Pánom a Vykupiteľom charakterizované pokojom a šťastím. Z tohto zasľúbenia priam prýšti radosť, ktorú môžeme mať už teraz, a tak túžobne očakávať stretnutie s našim Spasiteľom vo večnosti.