Slovak Czech English German Polish

Utorok, 28. novembra 2006

Dobrorečte Bohu, Hospodinovi, v zhromaždeniach. Ako pristupuje človek k Bohu? Je tu obdobie očakávania Boha. Obdobie pripomienky Jeho Prvého Príchodu a obdobie čakania na Druhý Príchod Mesiáša. Ako chceme k Nemu pristúpiť? Na jednej strane si človek myslí, že má silu na to, aby dokázal mať správny postoj k Bohu a Všemohúci ho musí prijať. Robíme dobré skutky, slušne sa správame, správne vychovávame deti, čestne pracujeme, zachovávame patričné cirkevné sviatky... Malo by to byť dosť. Pán Boh však smutne konštatuje: Načo mi to je? Vašu snahu prísť ku mne nenávidím, lebo tomu chýba zmena srdca. Na druhej strane nám Boh hovorí. Ja mám moc to zmeniť, mám moc očistiť človeka. Božia moc je nesmierna, lebo mení hriech na spravodlivosť. Ak je hriech purpurovej farby, Božou mocou môže byť premenený na spravodlivosť bielej farby. Ide o zmenu podstaty človeka a to dokáže len Boh a nie človek. Máme pred sebou jasný koncept ako správne pristúpiť k Bohu. Izaiáš nám odkazuje: len buďme povoľní a poslúchajme.