Slovak Czech English German Polish

Piatok, 01. decembra 2006

Rozptýlených zhromaždím, ich hanbu zmením na chválu a dobré meno na celej zemi. Kresťania volali kedysi MARANATHA! Bolo to zvolanie „príď Pane“, aby si už ukončil tento svet a nastolil nový poriadok. Dnes sa asi máme dobre v tomto svete, keď už tak túžobne neočakávame návrat Kráľa kráľov – Spasiteľa Ježiša Krista. Ako kresťania sa neprejavujeme týmto očakávaním ani svätosťou, bez ktorej nie je možné uzrieť Boha. Izaiáš nám naznačuje, že Hospodin nám chce darovať túto jedinečnú výsadu. Pán Boh nás chce zapísať do Knihy života. Ak sa tak stane, staneme sa čistými a tým aj schopnými odrážať všetko to očakávanie Boha. Byť svätými - obrazom Božím na tejto zemi. Kto iný sa dnes môže stať prístreším pre všetkých, ak nie verne čakajúca cirkev odrážajúca Božiu slávu? Pod týmto prístreším je možné nájsť útočište pred všetkou búrkou života. Kiež cirkev Boh použije na svoju slávu ako útočisko pre všetkých.