Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 31. decembra 2006

Hospodin čaká, aby vás omilostil. Prv, než sa rozlúčime s odchádzajúcim rokom, ešte jeden pohľad za seba. Mnoho vecí a udalostí nám príde na myseľ. Zdravie, rodina, práca. Zosnulí, ktorí už nie sú medzi nami. Čo sme dosiahli, čo sme získali a stratili. Náš Pán Ježiš nás upozorňuje ešte na jeden rozmer života, na ktorý by sme nemali zabudnúť, ktorý by sme tiež mali vyhodnotiť, ktorý sa Jemu zdá najdôležitejší: „Ak zostanete v mojom slove...“ Tento rozmer života má totiž skutočne najväčší význam. Všetko ostatné – hoci sa nám javí ako prvoradé – je až na druhom mieste. Zotrvanie v Jeho Slove je nado všetko, je základom všetkého. Len si pozorne prečítajme dnešný text. Bez Jeho Slova nepoznáme pravdu, nestaneme sa slobodnými, nezískame život. Ako sme teda zostávali v Jeho Slove? Ide o celkom jednoduché veci. O nedeľné bohoslužby, počúvanie Slova a jeho zachovávanie. O každodenné čítanie Písma v kruhu rodiny i v samote. O biblické hodiny. O iné aktivity v cirkevnom zbore. Boli sme tam vždy a všetci? Alebo sme mali výhovorky? Šťastný, kto si môže povedať: aj v uplynulom roku som naozaj, úprimne zostával v Pánovom Slove. Mnoho našich problémov v rodine, cirkvi i v národe plynie práve z nedbalosti. A z neznalosti. Čiňme dnes pokánie, aby sme dostali novú silu a múdrosť!