Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 01. januára 2007

Vtedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril: Zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Hospodinu a proti tebe. Pomodli sa k Hospodinovi, aby vzdialil od nás hady. A tak sa Mojžiš pomodlil za ľud. Hovorievali naši otcovia. Vedeli to zo skúseností. Znovu si to uvedomujeme na začiatku roku, keď si kladieme pred seba svoje plány, programy a predsavzatia. Keď premýšľame o svojich očakávaniach. Je správne plánovať, programovať a očakávať – ale v súlade s Božou vôľou. To sú dobré prvé kroky v novom roku. „Uvaľ na Hospodina svoje cesty a tvoje úmysly sa zdaria.“ Na toto pamätajme aj v našich cirkevných zboroch, keď plánujeme, čo všetko by sme chceli v nadchádzajúcom roku urobiť, vybudovať, opraviť, či zrekonštruovať. Keď uvažujeme o tom, odkiaľ vziať financie. So všetkým v prvom rade k Hospodinovi! K nášmu Bohu skrze Pána Ježiša Krista. To On nám povedal, aby sme prosili v Jeho mene a zasľúbil, že všetko bude v poriadku. Takto rozmýšľajme aj vo svojich rodinách! O zamestnaní, úsporách, zariadení bytu, či postavení nového domu. O výchove deti, o ich štúdiu, či cestách do zahraničia. O ich osamostatnení sa od rodiny. Vo všetkom sa nanovo učme ísť k nášmu Bohu skrze Pána Ježiša Krista! Každý deň si pozorne vypočujme, čo nám hovorí Písmo. A všetko bude istotne tak, ako má byť. Či už úspechy, či neúspechy, zdravie, či choroba, radosť, či žalosť.