Slovak Czech English German Polish

Piatok, 19. januára 2007

..Oni, pravda, hovoria: Suché sú naše kosti a zhynula naša nádej; sme stratení. Preto prorokuj a povedz im: Takto vraví Hospodin, Pán: Ajhľa, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z nich ako svoj ľud. Po 150. dňoch plavby pristál Nóach s korábom na vrchu Ararat. Každá plavba, každá bolesť a utrpenie raz dosiahne svoj vrchol, na ktorom sa začína rodiť niečo nové, iná budúcnosť. Pre Nóacha a jeho rodinu – zástupcov nového ľudstva – sa stal Ararat horou záchrany. Temné sily vôd vyniesli koráb až na tento vrchol, ale na tomto bode prehrali svoj boj a začali ustupovať. Je tu vyjadrená krásna paralela, predobraz udalostí, ktoré sa odohrali v Novej Zmluve, v živote Pána Ježiša Krista. Temné vody nenávisti, ľudskej zloby a hriechu vyniesli Božieho Syna až na vrch Golgotu, ale tu prehrali svoj boj. Kristus doplával na tento novozmluvný Ararat, z ktorého videl tmu, temnú moc na celej Zemi. Išiel tam dobrovoľne, lebo vedel, že temná moc smrti a hriechu sa v dejinách ľudstva musí niekde zastaviť a musí byť porazená. On to urobil pre nás, aby sme v bolesti a v utrpení neklesali na dno, ale aby sme na Golgote mohli nájsť miesto záchrany. Keď sa Nóachov koráb zastavil na Ararate, vtedy cez okno vypustil krkavca, aby zistil, čo sa deje vonku. Lenže krkavec poletoval sem i tam a Nóach nevedel, na čom je. Krkavec je vták, ktorý sa živí mäsom z mŕtvol. Je skôr poslom smrti, ako dobrých správ. A preto bolo Nóachovo čakanie naplnené sklamaním. Vo filme Ukrižovanie Krista je jedna drsná scéna, kde krkavec sediaci na kríži do očí zločinca zobákom vtláča pečať smrti. Aj pod Golgotou boli ľudia naplnení sklamaním, že smrť vykonala svoje dielo a krkavec bol toho poslom. A predsa krkavec nemal posledné slovo ani na Ararate, ani na Golgote. Nóach nestrácal nádej a cez to isté okno dvakrát vypustil holubicu, ktorá mu po chvíli čakania priniesla v zobáku kúsok nového sveta – olivovú ratolesť. A potom sa dvere korábu otvorili a spolu s nimi sa otvoril nový svet, nová budúcnosť. Tak, ako sa vo veľkonočné ráno otvoril temný hrob smrti a Kristus nám vzkriesením otvoril dvere do novej budúcnosti, tak aj Nóach stál na prahu nového veku, života. Vidíme tieto otvorené dvere do nového života aj my dnes?