Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 01. februára 2007

Milovníci Hospodina, nenáviďte zlé! V citovanej stati sme svedkami nového rozhovoru s Abrahámom. Božia reč ho natoľko premohla, že od úžasu padol na tvár. V prítomnosti hovoriaceho Boha je to však jediná správna pozícia, ktorú máme zaujať. Hospodin mu nevyčíta splodenie Izmaela, ale uzatvára s ním novú Zmluvu. Mení jeho meno Abrám na Abrahám – „otec mnohých národov“. Dostáva do dedičstva zasľúbenú krajinu Kanaán a stáva sa otcom mnohých národov. Vonkajším znakom Zmluvy bola obriezka. Obriezka bola bolestivá operácia, pri ktorej musela tiecť i krv na znak toho, že bez bolesti, bez vylievania krvi pre hriešneho človeka nebolo možné, aby sa priblížil k Bohu. Toto zasľúbenie platí aj v novozmluvnej dobe skrze obeť krvi Pána Ježiša na kríži. „V Ňom ste boli aj obrezaní nie obriezkou rukami vykonanou, ale obriezkou Kristovou, že ste sa totiž vyzliekli z telesnosti.“ (Kol 2,11) Jedného dňa sa zdalo Lutherovi, že sa mu diabol vysmieva. „Teraz si uvedom, že nikdy nemôžeš splatiť svoj dlh a nemôžeš byť spasený“. Reformátor vzal červenú kriedu a veľkými písmenami napísal na stenu: „Krv Ježiša... očisťuje nás od každého hriechu.“