Slovak Czech English German Polish

Piatok, 02. februára 2007

Hľadajte blahobyt krajiny, kam som vás dal odviesť, a modlite sa za ňu k Hospodinovi, lebo v jej blahobyte bude aj váš blahobyt. Ani Sáre Hospodin nič nevyčíta. Zasľubuje jej tri veci: nové meno Sára = kňažná, narodenie potomka zo zasľúbenia Izáka a požehnanie ako matke národov. Potom Hospodin oznámil pripravené požehnanie pre Izáka a Izmaela. Zmluva bola dohodnutá, ale Abrahám ju ešte nepodpísal. Nemala sa podpísať perom, ale vierou a poslušnosťou. Abrahám „podpisuje“ Zmluvu hneď a presne. Všetci muži boli obrezaní. Aké požehnanie spočinulo na celom Abrahámovom dome! Aj keď obrezka bola bolestivá – všetci sa jej podrobili. Nikto nechcel vypadnúť z Abrahámovho spoločenstva. Jedným z Abrahámových synov bol aj pohan – žalárnik vo Filipis (Sk 16,25-32). Dotknutý svedectvom Pavla a Sílasa sa pýta: „Páni, čo mám činiť, aby som bol spasený?“ „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“ Modlime sa za spasenie našich rodín a domácnosti.