Slovak Czech English German Polish

Sobota, 03. februára 2007

Zachránený zvyšok z domu Júdovho dolu zase zapustí korene a hore vydá ovocie. Návšteva troch mužov bola zrejme Božou odpoveďou na Abrahámovu poslušnosť pri obriezke. Len čo ich zazrel bežal im v ústrety a poklonil sa im k zemi. Pohostinstvo bolo pre neho svätou povinnosťou. Pri tejto službe vidíme jeho životaschopnosť, praktickosť a programovosť: vie, čo má urobiť. Je šťastný, keď môže spôsobiť radosť iným, nechce žiť len pre seba. Božie Slovo nás napomína: „Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo ňou niektorí – nevedomky – pohostili už anjelov.“ (Žid 13,2) Vieme, že to bola narážka na Abraháma. Nemecký evanjelista W. Busch píše, že keď číta o Božej návšteve u Abraháma, zmocňuje sa ho často závisť, ale pritom si uvedomuje, že aj medzi nami chodí Boh inkognito. Musíme ho však zbadať – tak, ako Abrahám. Na to potrebujeme Abrahámovu ochotu a túžbu stretnúť sa s Bohom. Vrcholom návštevy však bolo zasľúbenie pre Abraháma a Sáru: „Či je niečo nemožné u Hospodina? V určený čas, o rok na jar, sa vrátim k tebe a Sára bude mať syna.“ (v. 14)