Slovak Czech English German Polish

Piatok, 09. februára 2007

Nebojte sa! Stojte pevne a uvidíte záchranu Hospodinovu, ktorú vám dnes spôsobí. Zdá sa, že predchádzajúca skúsenosť Abraháma hlboko zmenila. Pán Boh si chcel jeho dôveru overiť. Zvolil si extrémnu skúšku jeho viery. Tohto dlho očakávaného jednorodeného syna, Izáka, má položiť na obetný oltár a vrátiť Bohu. Často som o tejto situácii premýšľal ako otec. Čo by som asi urobil ja, keby mi Boh predložil takúto – z ľudského pohľadu – protibožskú, nelogickú a fanatickú požiadavku. Asi by som spochybnil autentickosť Božieho hlasu ku mne. Asi by som sa pýtal, či som mu dobre porozumel. Abrahám však nezaváhal. V texte nie je zmienka o jedinom jeho proteste. Žiadny pokus hľadať nejakú únikovú alternatívu! Čo sa dialo v jeho srdci, to nikto nevie. Myslím si, že to nebolo bez zápasu – s emóciami, s predstavou, čo bude ďalej, ak Izáka obetuje, s možnými reakciami svojej ženy, Sáry. Možno, nevieme. Jedno však vieme s istotou, že jeho neviera a pochybnosti z predchádzajúcej skúšky už v jeho srdci nemali miesto. Nahradila ju absolútna poslušnosť. Na tomto príbehu vidíme, že viera a poslušnosť sú dve strany jednej mince. Veriť v Boha a neposlúchať Ho nie je možné. Často si myslíme, že viera je akýsi vnútorný stav, pocit, vedomie pravdy. Pán Ježiš však hovorí o dvojakej viere, keď hovorí: „Nie každý, kto mi hovorí: ´Pane, Pane!´ vojde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského.“ Jedna viera je prežívaný, preciťovaný a možno veľmi hlboký stav ducha, ale ak nás nevedie k reálnym skutkom, je nanič. Apoštol Jakub to potvrdzuje: „viera, ak nemá skutkov, je sama osebe mŕtva.“ Abrahám nám ukazuje skutok svojej viery. Extrémny skutok oddanej a poslušnej viery v absolútneho Boha, ktorý môže chcieť čokoľvek, môže od nás žiadať, čo len chce, môže si zobrať čokoľvek, veď všetko mu patrí. Abrahám to vie a tentoraz už nezaváha. Táto Abrahámova viera je nám príkladom, že medzi naším vnútorným prežívaním viery a vonkajším skutkom má byť rovnováha. Aby sa Boží život stával realitou v nás i mimo nás.