Slovak Czech English German Polish

Streda, 21. februára 2007

Či som ja strážcom svojho brata? Nič nie je zadarmo. Ani smrť nie, lebo aj ona stojí život. To, že nič nie je zadarmo, ovplyvňuje aj naše správanie. Čo som dlžný? Ako sa môžem odplatiť? Čo mám z toho? Čo tým získam? – Tak neraz uvažujeme, tak sa pýtame. Ježiš Kristus nás učil myslieť a konať inak. Na Ježišovi spoznávame, že to, čo rozhoduje o našom živote, smieme dostať zadarmo – a nie ináč. Boh nám daruje to najvzácnejšie, čo v živote jestvuje – podiel na svojej spravodlivosti a láske. Daruje nám ho tým, že nám – hriešnikom – pripočíta Kristovu spravodlivosť, spásu, ktorú nám Ježiš získal svojím životom, smrťou i vzkriesením. Prijíma nás – nie preto, že nerozlišuje medzi dobrom a zlom, alebo žeby zľahčoval naše previnenia. Naopak, prijíma nás napriek nim, napriek našim zlyhaniam a prestúpeniam: zadarmo, z milosti. To najdôležitejšie v našom žití – Božia milosť – je zadarmo. Kiež pri nás nevyjde nazmar! Veď má hodnotu nevinného života Božieho Syna – Ježiša Krista!