Slovak Czech English German Polish

Sobota, 10. marca 2007

Z tej duše túžim po Tebe za noci, aj dych môj vo mne túžobne Ťa hľadá. Niektorí kresťania kazuisticky vidia za prejavmi utrpenia naše osobné zlyhanie. Hovoria, že ak nie sme zdraví, bohatí a šťastní, tak je to kvôli osobnému hriechu alebo nevere. Aj keď veľa zla si spôsobujeme sami a sú naozaj dôsledkom našich nerozvážnych činov, predsa nie všetko možno kauzálne vysvetliť. Takéto myslenie je Pánovi Ježišovi cudzie (por. L 13,1-5; J 9,1-3) a ani apoštol Pavel ho nezastáva. Hovorí, že utrpenie, ktoré kresťania prežívajú (v. 18) sa netýkajú len zlyhávajúcich vo viere, ale aj tých, ktorí Boha milujú (v. 28). Aj keď je zlo a utrpenie samo o sebe nepríjemné a škodlivé, predsa môže v našich životoch spôsobiť aj niečo pozitívne (Rím 5,3). Najmä ak v ňom nevidíme trest, ale ak ho berieme z Božej ruky ako skúšku, ktorá má prepáliť a prečistiť našu vieru. „Povolaní podľa rady Božej“, ktorí berú svoj život z Božej ruky, dostanú aj silu na prekonanie problému, ktorý sa votrel do ich života. Skúsenosť, ktorú získali zo zápasu, vnesie do ich života nové obohatenie a posilnenie. „Poslúži k dobrému“ (v. 28). Nečistota, ktorá sa dostane do tela perlorodky, sa v procese očisty mení na perlu. Aj keď Boh nechce zlo v našom živote, nie je jeho pôvodcom (por. Jk 1,13;17), predsa ho chce na niečo dobre pretvoriť a nás tým obohatiť. Preto skúsme nepozerať na zlé veci v našom živote kazuisticky, ale naopak, vnímajme ho ako príležitosť na vytvorenie perly, aby sme boli bohatší v Bohu a obohatení pre život.