Slovak Czech English German Polish

Piatok, 23. marca 2007

Bileám odpovedal: Keby mi dal Bálák dokonca svoj dom plný zlata a striebra, ani tak nemôžem prestúpiť pokyn Hospodina, svojho Boha. Záchrana, spása, večný život, večná budúcnosť, to je tak trochu aj tajomstvo, ktoré Pán Boh nechce, aby sme nepoznali a neboli ho účastní. Svet – Židia i pohania, potreboval Vysloboditeľa a tým Vysloboditeľom sa stal Pán Ježiš. Jeho úloha bola, je a zostane až do konca vekov jasná a zrejmá – odvrátiť bezbožnosť a vziať hriechy celého sveta na seba a vyniesť ich na drevo kríža. Toto Pán Ježiš splnil a otvoril tým cestu spásy pre každého človeka na tejto Zemi bez rozdielu, či patrí alebo nepatrí k vyvolenému národu. Pravdaže, zostali isté privilégia pre vyvolený národ, ale otvorili sa dvere aj pre iné národy než je vyvolený, izraelský. Pochopiť to, znamená využiť možnosť, ktorá je nám ponúknutá. Nevyužiť túto možnosť záchrany skrze dielo Pána Ježiša znamená nechať sa uzavrieť do neposlušnosti a zničiť úžasnú príležitosť na večnosť, ktorá sa ľudskými slovami nedá ani opísať. Pán Boh sa chce zmilovať nad všetkými a nad každým, ale nevyhnutnosťou je prijať Jeho plán spásy. Dostalo sa nám milosrdenstva, kiež by sme ho nezahodili!