Slovak Czech English German Polish

Sobota, 07. apríla 2007

Hospodin, Pán, dal mi jazyk učených, aby som slovom vedel občerstviť ustatého. Jozef z Arimatie, bohatý muž, člen rady, učeník Pána Ježiša, ale zo strachu pred Židmi – tajne. Takto ho charakterizujú evanjeliá. Je pre nás záhadou, prečo práve on ide za Pilátom a prosí o telo Ježišovo, aby ho mohol pochovať vo svojom hrobe v záhrade. Prečo práve teraz, keď Ježišova vec stroskotala? Prečo aj Nikodém, druhý vplyvný člen synedria sa pridáva k Jozefovi a podľa J 19,39 prináša drahú masť na pomazanie tela mŕtveho Ježiša? Za týmito ľuďmi a ich konaním stojí veľký Režisér – nebeský Otec. Jeho mocou sú títo muži zbavení strachu, z Jeho moci je Pilát ochotný vydať telo Jozefovi, ba aj vyslať stráž k hrobu a zapečatiť ho. Ináč boli telá ukrižovaných hádzané do údolia Hinnóm. Telo Pána Ježiša muselo byť uložené do hrobu, zapečateného a stráženého, aby sa na tretí deň ukázalo, že Ježiš vstal z mŕtvych mocou svojho nebeského Otca. Božou mocou sa dejú aj dnes znamenia a divy. Pán dopredu pripravuje udalostí a v pravý čas zapája do nich svoje nástroje. Smieme smelo v mene Božom predstupovať aj pred vladárov a žiadať nemožné. Aj oni budú premožení mocou Božou. Takto je vždy oslávený Ten, ktorý bol mŕtvy a je živý naveky vekov, je Alfa i Omega – náš Pán Ježiš Kristus, požehnaný naveky vekov! Pane, vieme a vyznávame, že si živý a konajúci Boh, aj keď Biela sobota pripomína hrobový odpočinok Tvojho tela.