Slovak Czech English German Polish

Piatok, 20. apríla 2007

Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Nepribližuj sa sem, zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je posvätná pôda. Asi je prirodzené, že sa radi chválime. Keď sa s niekým po dlhom čase stretneme, radi sa chválime so svojou rodinou, so svojimi deťmi, ale aj so svojimi pracovnými úspechmi. Radi sa chválime aj so svojím životom viery. Pavol však veľmi chlapsky priznáva, že chválou celej jeho práce je Ježiš Kristus. On síce niesol evanjelium aj do miest, kde Ježiša nepoznali a nepočuli o Ňom, ale veľmi dobre si uvedomoval, že šírenie evanjelia je prácou Božieho Ducha. Zvestovať evanjelium si pokladal za česť. Aj my máme česť zvestovať evanjelium, aj my nesieme tú radostnú správu celým svojím životom. Ak sa však začneme v živote svojej viery chváliť so svojimi úspechmi, zatienime Krista. Ježiš nemôže byť v našom tieni, ale naopak, On musí byť slnkom a chválou nášho života! Na našom živote aj dnes možno vidieť ako s Ním žijeme. Preto sa dnes pýtajme: „Môže sa Ježiš chváliť s naším životom? Vydávame svedectvo o Jeho láske?“ Odpovedajme si na tieto otázky a nezabúdajme na to, že v duchovných veciach a v živote viery sa môžeme chváliť len jedným – a to Pánom Ježišom Kristom, ktorý za nás zomrel na dreve kríža, aby sme my mohli prijať z Jeho rúk spasenie!