Slovak Czech English German Polish

Sobota, 28. apríla 2007

Ty si môj pomocník a vysloboditeľ, Bože môj, nemeškaj! Nie je veľa tých, ktorí bezvýhradne súhlasia so Šalamúnovými výrokmi o požehnaní múdrosti. Keby sme nahrali rozhovory, ktorých cieľom je „poučovanie“ neskúsených o živote, počuli by sme skôr pravý opak. Koľko ľudí túži po tom, aby im bola na pomoci rozumnosť, aby počuli jej hlas a aby pochopili, čo je to „bázeň pred Hospodinom“? Len Hospodin dáva múdrosť, z Jeho úst je poznanie i rozvaha. „On uchováva úspech pre statočných, je štítom pre tých, čo žijú bezúhonne.“ (v. 6.7) Najmúdrejší muž starozákonných čias, kráľ Šalamún, vedel, že jeho múdrosť je Boží dar. Prosil len o poslušné srdce, aby spravoval svoj ľud a vedel rozoznať dobré od zlého. Nežiadal od Hospodina moc, bohatstvo ani poklady, a preto mu ich Pán Boh pridal. Aj pre neho však boli – napriek mimoriadnej múdrosti – veľkým pokušením a osídlom. Nepochybujme, že vernosť pravde Božieho Slova nás povedie k pravej múdrosti. A tá je vždy spätá s úzkou cestou kríža, s nasledovaním trpiaceho Spasiteľa, ktorý volá k nasledovaniu, k službe a k hľadaniu Božieho kráľovstva a Jeho spravodlivosti. (Mt 6,33)